- BUS NATURA

Przejdź do treści

Menu główne:

Regulamin przewozów firmy „Bus Natura”

§ 1

Pasażerowie korzystający z przejazdów oraz kierujący pojazdami i kontrolerzy obowiązani są do przestrzegania niniejszych zasad porządkowych.
Za brak ważnego biletu pasażer płaci karę w wysokości 500 zł

§ 2

Pasażer odpowiada wobec przewoźnika za szkody powstałe wskutek uszkodzenia lub zanieczyszczenia z jego winy pojazdu lub jego wyposażenia. Przewoźnik nie odpowiada wobec pasażera za szkody powstałe na skutek przerw w ruchu albo zmian kierunku jazdy pojazdu spowodowanych siłą wyższą, przyczynami natury techniczno-eksploatacyjnej, zarządzeniem organów ruchu drogowego lub innych kompetentnych organów.

§ 3

Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na przystankach i po całkowitym zatrzymaniu pojazdu. Wsiadanie do pojazdu na przystankach końcowych dozwolone jest dopiero po zakończeniu czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy. Kierujący pojazdem po zakończeniu czynności, o których mowa w punkcie 2 obowiązany jest niezwłocznie podjechać do przystanku dla wsiadających w celu umożliwienia osobom czekającym na przystanku zajęcia miejsca w pojeździe.
§ 4
Pasażer zamierzający wysiąść na przystanku oznaczonym „na żądanie” obowiązany jest wcześniej uprzedzić o tym kierującego pojazdem, a osoba zamierzająca wsiąść na takim przystanku daje znak podniesioną ręką. Sygnał odjazdu z przystanku daje kierujący pojazdem po uprzednim sprawdzeniu, że wszystkie osoby wsiadające są już wewnątrz pojazdu, a wysiadające opuściły go. W pojazdach wyposażonych w automatyczne urządzenie do zamykania drzwi zabronione jest ruszanie z przystanku przed zamknięciem drzwi.
§ 5
Kierujący pojazdem lub kontroler może odmówić przewozu osób nietrzeźwych oraz niebezpiecznych lub uciążliwych dla innych pasażerów. Osoby o których mowa w punkcie 1 obowiązane są na wezwanie kierującego opuścić pojazd bez prawa zwrotu wartości biletu.
§ 6
Rzeczy zabierane przez pasażerów do pojazdów nie mogą zagrażać bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, stwarzać możliwości wyrządzenia szkody innym pasażerom lub przewoźnikowi, przeszkadzać pasażerom i narażać ich na niewygody. W pojazdach można przewozić małe zwierzęta pokojowe, jeżeli nie są uciążliwe dla podróżnych (np. z powodu hałasu, zapachu). Przewożone zwierzęta powinny być umieszczone w odpowiednim opakowaniu (w koszach, skrzynkach, klatkach) zabezpieczającym przed wyrządzeniem szkody. Przewóz psów, w liczbie nie więcej niż jeden pies pod opieką dorosłego podróżnego, jest dozwolony pod warunkiem, że podróżny posiada aktualne świadectwo szczepienia psa oraz pies jest trzymany na smyczy i ma założony kaganiec. Pasażer na żądanie współpasażera zobowiązany jest zdjąć plecak. Z żądaniem takim może również wystąpić kierujący pojazdem i kontroler biletów. Osoby, które pełnią służbę publiczną lub wojskową i obowiązane są mieć przy sobie broń palną w czasie przejazdu służbowego, muszą ją odpowiednio zabezpieczyć podczas przejazdu. Przewoźnik nie odpowiada za bagaż podręczny, który podróżny przewozi ze sobą.

§ 7

Zabronione jest :
– Otwieranie drzwi pojazdu podczas jazdy,
– Nieuzasadnione dawanie sygnału odjazdu lub zatrzymania pojazdu
– Zanieczyszczanie i zaśmiecanie pojazdu lub niszczenie jego urządzeń i wyposażenia,
– Palenie tytoniu i spożywanie napojów alkoholowych,
– Umieszczanie na siedzeniach zwierząt i bagażu.

Niniejszy regulamin został ustalony na podstawie:
# Ustawy Prawo Przewozowe z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz.U. Z 2000 r. nr 50 poz 601 z późniejszymi zmianami)
# Ustawy o Transporcie Drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. Z 2004 r. nr 204 poz 2088 z późniejszymi zmianami) 
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (RODO) 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BUS NATURA Hajduk Józef z siedzibą przy ul. Sportowa 4, 37 – 700 Przemyśl, Tel: 795 366 329 2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja umowy z Administratorem w zakresie świadczonych przez niego usług, dla której przetwarzanie takich danych jest niezbędne. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją niniejszej umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy. 

4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy będą niemożliwe. 

5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres w którym mogą się ujawnić potencjalne roszczenia związane z umową, nie dłużej jednak niż do końca okresu przedawnienia tych roszczeń. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. 

8. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 

9. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego